Nuostatai

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2016 m. gegužės 25 d.
sprendimu Nr. 1-491

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS
VILNIAUS ŽOLYNO VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Biudžetinės įstaigos Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namų (toliau – įstaiga) savininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

2.    Sutrumpintas įstaigos pavadinimas – Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai.

3.    Įstaiga įsteigta Lietuvos TSR švietimo ministerijos 1946 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 73/V.

4.    Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.

5.    Įstaigos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

6.     Įstaigos duomenys:

6.1. kodas – 190987980;

6.2. buveinė – Džiaugsmo g. 45, LT-11302 Vilnius;

6.3. interneto svetainės adresas –  www.zolyno.lt.

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA
IR JOS KOMPETENCIJA

7. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Savivaldybės taryba.

8. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:

8.1.   tvirtina įstaigos nuostatus;

8.2.   skiria Savivaldybės biudžeto lėšas įstaigai išlaikyti;

8.3.   kontroliuoja įstaigos lėšų apskaitą ir panaudojimą;

8.4.   priima sprendimą dėl įstaigos buveinės pakeitimo;

8.5.   priima sprendimą dėl įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo;

8.6.   skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

8.7.   priima sprendimą dėl įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

8.8.   tvirtina įstaigos veiklos planą, veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę;

8.9. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

III SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

9.      Įstaigos veiklos sritis – socialinė globa, teikiama visą parą vaikams.

10.  Įstaigos veiklos rūšis: kita stacionarinė globos veikla, kodas 87.90.

11.  Įstaigos tikslas – užtikrinti globojamo (rūpinamo) vaiko globą (rūpybą), teikti vaikui bendruomeninessocialinės globos paslaugas, nurodytas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 patvirtintame Socialinių paslaugų kataloge, atitinkančias individualius vaiko poreikius ir skatinančias vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje bei socialinę įtrauktį.

12.          Įstaiga vykdo šias funkcijas:

12.1. teikia trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugas vaikui nuo gimimo iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių užtikrinimą garantuojančias programas – iki jis baigs atitinkamą programą;

12.2. teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugas ne vyresniam kaip 24 metų buvusiam įstaigos globotiniui (priėmus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą);

12.3. sudaro vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;

12.4. gina globojamo (rūpinamo) vaiko asmenines, turtines teises ir teisėtus interesus;

12.5. vertina individualius vaiko poreikius, sudaro ir įgyvendina individualius vaiko socialinės globos planus, vykdo vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą;

12.6. ugdo vaiko gebėjimus, rūpinasi jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdo pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius;

12.7. sudaro sąlygas vaiko saviraiškai, parenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas;

12.8. bendradarbiauja su vaikų ugdymo ir mokymo įstaigomis vaiko mokymosi klausimais;

12.9. bendradarbiauja su vaiko tėvais bei kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekiant atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą;

12.10. esant būtinybei, organizuoja vaiko su negalia specialųjį ugdymą;

12.11. teikia alternatyvias institucinei globai bendruomenines paslaugas;

12.12. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja globotinių turtą, tvarko iš globojamo (rūpinamo) vaiko turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą.

IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS VALDYMAS

13.        Įstaigos vadovas – direktorius yra vienasmenis įstaigos valdymo organas. Direktorius į pareigas skiriamas ir atleidžiamas iš jų įstatymų numatyta tvarka.

14.    Įstaigos direktorius:

14.1.    planuoja ir organizuoja įstaigos veiklą, kad būtų įgyvendintas įstaigos tikslas ir atliekamos nustatytos funkcijos;

14.2.     užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

14.3.     atstovauja įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose bei  įstaigose;

14.4.     nustatyta tvarka priima ir atleidžia įstaigos darbuotojus, kontroliuoja jų atliekamų užduočių vykdymą, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

14.5.      suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentu (toliau – departamentas) ir šio departamento Socialinės paramos skyriumi, tvirtina įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašus;

14.6.     derina su departamentu einamųjų metų biudžeto programų sąmatas, nustatyta tvarka teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai veiklos planą, veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę;

14.7.     tvirtina įstaigos vidaus tvarkos taisykles, individualius vaikų socialinės globos planus;

14.8.     užtikrina racionalų ir taupų lėšų, turto bei žmoniškųjų išteklių panaudojimą, atsako už visą įstaigos veiklą;

14.9.     atsako už tinkamą socialinio darbo veiklos organizavimą ir vaikų teisių bei teisėtų interesų apsaugą;

14.10.  sudaro sąlygas veikti Žolyno vaikų socialinės globos namų tarybai;

14.11.  darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir pareigybės aprašymu;

14.12.  vykdo kitas šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

15.  Įstaigos direktorių atostogų leidžia Savivaldybės meras arba jo įgaliotas asmuo.

16.  Įstaigos direktorių ligos, atostogų, komandiruotės metu pavaduoja įstaigos direktoriaus pavaduotojas. Nesant įstaigos direktoriaus ir pavaduotojo, direktoriaus pareigas eina Savivaldybės mero potvarkiu ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirtas darbuotojas.

17.  Įstaigos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymas, skatinimas ir drausminių nuobaudų skyrimas bei išvykimas į komandiruotę įforminami Savivaldybės mero potvarkiu arba jo įgalioto asmens įsakymu.

18.  Priėmus sprendimą dėl įstaigos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs direktorius sprendime nurodytu laiku turi perduoti reikalus naujam direktoriui ar kitam įgaliotam asmeniui.

19.  Iš departamento Socialinės paramos skyriaus specialistų ir įstaigos atstovų departamento  direktoriaus įsakymu sudaroma reikalų perdavimo komisija ir paskiriamas šios komisijos pirmininkas. Perduodant reikalus, surašomas reikalų perdavimo–priėmimo aktas. Akte turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę įstaigos būklę, struktūrą, etatus, įstaigos programų sąmatų vykdymą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, turto apyrašus, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, tiesiogiai susijusių su įstaigos kompetencija, Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus bei departamento direktoriaus įsakymų vykdymą.

20.  Reikalų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo, reikalų perdavimo komisijos pirmininkas bei nariai. Jei reikalus perduodantis arba priimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis tai nurodo raštu pasirašydamas akte.

21.  Reikalų perdavimo–priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais. Vienas atiduodamas departamento direktoriui, kitas – priimančiam asmeniui. Buvęs įstaigos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.

22.  Įstaigos darbuotojų pareigos ir atsakomybė numatyta jų pareigybių aprašymuose.

23.  Įstaigoje iš joje gyvenančių vaikų ir darbuotojų sudaroma patariamoji direktoriaus      institucija –  Žolyno vaikų socialinės globos namų taryba (toliau – taryba), kurios veiklos nuostatus tvirtina įstaigos direktorius.

24.  Į tarybą po lygiai vaikų ir įstaigos darbuotojų išrenka įstaigoje gyvenančių vaikų ir darbuotojų bendruomenės susirinkimas. Tarybos pirmininką renka tarybos nariai.

25.  Taryba svarsto ir teikia pasiūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos, jos struktūros, paslaugų kokybės, vaikų socialinės globos organizavimo. Departamento atstovai, vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) ar artimieji giminaičiai, jei tai neprieštarauja vaiko interesams, kitų institucijų, bendruomenės atstovai gali dalyvauti tarybos posėdžiuose.

V SKYRIUS
VAIKŲ APSIGYVENIMAS ĮSTAIGOJE

26. Įstaigoje vaikai apsigyvena Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka paskyrus ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas ir išdavus jiems siuntimą.

27. Vaiko atvežimą apsigyventi įstaigoje organizuoja Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – Vaiko teisių apsaugos skyrius).

28. Į įstaigą negali būti priimami vaikai, sergantys aktyviąja tuberkulioze, ūmiais infekciniais, somatiniais susirgimais ir kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis, galinčiomis kelti grėsmę kitų vaikų sveikatai.

29. Apgyvendinant vaiką, ne vėliau nei tą pačią dieną, įstaigai perduodama vaiko asmens byla, vaiko sveikatos raidos dokumentai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) arba teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo.

30. Vaiko apsigyvenimo dieną įstaigos direktoriaus įsakymu paskiriamas globos namų darbuotojas, atsakingas už vaiko gyvybę, sveikatą, ugdymą bei socializaciją.

31. Paskirtas įstaigos darbuotojas suteikia vaikui išsamią informaciją apie gyvenimo sąlygas šeimynoje, vaikų teises, atsakomybę bei pareigas, supažindina su šeimynos vaikais ir darbuotojais. Vyresni nei 9 metų amžiaus vaikai pasirašytinai susipažįsta su elgesio taisyklėmis ir vidaus tvarkomis.

32. Vaikui sukuriama sveika ir saugi aplinka, atitinkanti Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46, nuostatas.

33. Iš vienos šeimynos į kitą vaikas gali būti perkeliamas siekiant psichologiškai harmoningos gyvenamosios aplinkos ir atsižvelgiant į vaiko poreikius bei interesus.

34. Vaikui apsigyvenus įstaigoje, vaiko asmens byla toliau papildoma įvertinamais vaiko poreikiais, sudaromu vaiko individualios socialinės globos planu ir kitais dokumentais.

35. Įstaigoje mokymo ar studijų atostogų metu, sutikus įstaigos  tarybai, gali laikinai apsigyventi besimokantys ar studijuojantys buvę įstaigos globotiniai.

VI SKYRIUS
VAIKŲ LAIKINAS IŠVYKIMAS

36. Suderinus su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, vaikai iš įstaigos gali išvykti laikinai:

36.1. pas tėvus;

36.2. pas artimus giminaičius;

36.3. pas asmenis, norinčius priimti vaikus į savo šeimą savaitgaliais, atostogų, švenčių ir kitomis dienomis.

37. Asmenys, nurodyti šių nuostatų 36 punkte, norintys laikinai (reguliariai savaitgaliais ir/ar švenčių bei kitomis dienomis, atostogų metu) priimti vaiką į savo šeimą Lietuvos Respublikoje, pateikia Vaiko teisių apsaugos skyriui rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir teisės aktuose numatytos formos medicinos pažymėjimą.

38. Įstaigos direktorius, gavęs iš  Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados kopiją apie asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis, su asmeniu sudaro rašytinę sutartį dėl globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis ir įsipareigojimo tinkamai prižiūrėti vaiką.

39. Asmuo įstaigos direktoriui pateikia prašymą, kuriame pareiškia pageidavimą už vaiko laikiną priežiūrą gauti maistpinigius arba jų atsisako.

40. Asmuo, kiekvieną kartą laikinai paimdamas vaiką į savo namus, įstaigos šeimynoje rašo prašymą ir paimdamas vaiką pasirašo specialiame šeimynos išvykimų žurnale.

41. Įstaiga pagal nustatytas vaiko dienos mitybos normas už kalendorines dienas asmeniui, laikinai paimančiam vaiką į savo šeimą, moka maistpinigius arba skiria maisto produktus už mitybos normas atitinkančią lėšų sumą.

42. Maistpinigiai asmeniui išmokami (arba pervedami į jo nurodytą sąskaitą banke) vaikui grįžus į įstaigą iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, pagal faktinį šeimoje praleistų dienų skaičių.

43. Kai asmuo atsisako maistpinigių, jie pervedami į vaiko asmeninę sąskaitą banke.

44. Maistpinigiai asmeniui yra neišmokami, kai:

44.1. vaikas laikinai sugrįžta į tėvų šeimą;

44.2. nustatomi vaiko nepriežiūros ir netinkamo maitinimo faktai.

45. Kai įstaigos darbuotojas lanko vaiką ligoninėje arba sanatorijoje, vaikui išmokama 50 procentų maistpinigių sumos vaiko mitybai pagerinti.

46. Laikinai iš įstaigos mokytis specialybės gali išvykti vaikas, neįgijęs pagrindinio išsilavinimo. Tuomet įstaiga užtikrina:

46.1. nustatytos vaiko laikinosios arba nuolatinės rūpybos tęstinumą;

46.2. vaikui skiriamų maistpinigių (pagal nustatytas dienos mitybos normas) mokymo įstaigai persiuntimą arba vaiko maistpinigių (pagal bendrą vaiko ir įstaigos administracijos susitarimą) ribotai veiksniam nepilnamečiui skyrimą.

47. Teisės aktų nustatyta tvarka vaikas gali būti perkeltas į socializacijos centrą.

48. Vaikai į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, laikinai išvyksta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo  nustatyta tvarka. Įstaigos direktorius ar jo įgaliotas atstovas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki numatomo vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybę, raštu informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių apie numatomą vaiko laikiną išvykimą į užsienio valstybę, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas išvyksta.

VII SKYRIUS
VAIKŲ IŠVYKIMAS IŠ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ

49. Vaikas išleidžiamas iš globos namų, kai:

49.1. sulaukia pilnametystės, susituokia arba pripažįstamas veiksniu (emancipuojamas);

49.2. įvaikinamas;

49.3. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos skiriamos kituose vaikų globos namuose;

49.4. teismo nutartimi arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu jam skiriamas kitas globėjas (rūpintojas);

49.5. vaikas grįžta į tėvų šeimą arba kai nutraukiama laikinoji globa (rūpyba);

49.6. baigia bendrojo lavinimo mokyklą, profesinio ugdymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių užtikrinimą garantuojančias programas;

49.7. globos namai gauna Vaiko teisių apsaugos skyriaus sutikimą dėl leidimo rūpinamam vaikui, sulaukusiam 16 metų, gyventi skyrium nuo rūpintojo.

50. Išleidžiant iš įstaigos pilnametystės sulaukusį arba emancipuotą vaiką, vaiko globėjams ar  įtėviams yra perduodama:

50.1. vaiko asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (gimimo liudijimas, pasas ir/ar asmens tapatybės kortelė);

50.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytos formos sveikatos pažymėjimas;

50.3. pažyma apie vaiko buvimo įstaigoje laiką, tęsiamą ar baigtą mokymąsi;

50.4. dokumentai apie vaiko tėvus, brolius, seseris, senelius ir kitus artimus giminaičius;

50.5. dokumentai apie vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą (jeigu tokį turi), turto administratorių (jeigu paskirtas) ir pinigines išmokas;

50.6. kiti turimi vaiko dokumentai.

51. Likusiam be tėvų globos vaikui sulaukus pilnametystės, prieš išvykstant iš įstaigos, paskirtas darbuotojas suteikia išsamią informaciją apie vaikui priklausančią socialinę paramą, ir esant poreikiui iš anksto tarpininkauja dėl jos skyrimo.

52. Išvykstančiam iš įstaigos pilnametystės sulaukusiam vaikui įstaiga perduoda jam skirtus drabužius, avalynę ir kitus jo asmeninius daiktus.

VIII SKYRIUS
ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

53. Įstaiga turi šias teises:

53.1.     naudoti ir valdyti įsigytą ir patikėjimo teise perduotą turtą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

53.2.     pirkti ir kitaip įsigyti įstaigos veiklai reikalingą turtą, juo disponuoti, sudaryti sandorius;

53.3.     gauti paramą ir ją paskirstyti įstaigoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams;

53.4.     organizuoti darbus pagal viešųjų darbų programą;

53.5.     organizuoti savanorių veiklą;

53.6.     organizuoti studentų praktikos atlikimą įstaigoje;

53.7.     vykdyti ir dalyvauti programose bei projektuose socialinės paramos srityje;

53.8.     organizuoti įstaigos darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;

53.9.     teikti Savivaldybei pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaikų globos (rūpybos), įvaikinimo ir socialinių bei ugdymo paslaugų teikimo;

53.10.  skleisti socialinio darbo gerąją patirtį, pagal savo kompetenciją organizuoti neformalųjį švietimą;

53.11.  teisės aktų nustatyta tvarka gauti reikalingus veiklai vykdyti dokumentus ir informaciją;

53.12.  bendradarbiauti su valstybinėmis, savivaldybių ir nevalstybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis socialines paslaugas, paramą ar labdarą;

53.13.  atstovauti ir ginti globojamo (rūpinamo) vaiko interesus Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose valstybės bei savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose.

54.     Įstaigos pareigos yra šios:

54.1.     racionaliai naudoti biudžeto asignavimus pagal patvirtintas programų sąmatas šiuose nuostatuose numatytai veiklai vykdyti;

54.2.     užtikrinti materialiojo turto saugumą ir tinkamą priežiūrą;

54.3.     užtikrinti saugias darbo sąlygas;

54.4.     užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę;

54.5.     nustatyta tvarka teikti veiklos planus ir ataskaitas bei garantuoti jų teisingumą;

54.6.      vaikų globą organizuoti laikantis Socialinės globos normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 ,,Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“.

55.    Įstaigai draudžiama būti kitų juridinių asmenų dalyve, steigti atstovybes ir užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą.

IX SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSAVIMAS IR AUDITAS

56.  Įstaigos lėšų šaltiniai yra šie:

56.1.     Savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto asignavimai;

56.2.     kitos teisėtai gautos lėšos.

57.     Įstaigos lėšos gaunamos ir naudojamos pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programų sąmatas ir laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos.

58.  Įstaigos gaunamos globojamo (rūpinamo) vaiko lėšos pervedamos į asmeninę vaiko sąskaitą banke.

59.  Valstybės ir Savivaldybės kontrolės institucijos bei departamentas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti įstaigos ūkinę, finansinę ir socialinio darbo veiklą.

X SKYRIUS
NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

60.  Teisę siūlyti įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai keisti ar pildyti įstaigos nuostatus turi įstaigos direktorius ir departamentas.

XI SKYRIUS
REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

61.  Įstaiga reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

62.  Įstaiga negali būti pertvarkoma į kitos formos juridinį asmenį, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

XII SKYRIUS
VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

63.  Vieši pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir įstaigos interneto svetainėje.

@ 2017 Žolyno socialinės globos namai

CHOOSE THEME OPTIONS

CHOOSE LAYOUT

PREDEFINED SKINS

BG PATTRENS